Günümüz rekabetçi pazar koşullarında tüketiciler sürekli ve yoğun bir şekilde pazarlama iletişimine maruz kalmaktadırlar. Gereğinden fazla iletişim tüketici nezdinde; mesajların etkinliği, içeriği ve güvenilirliğini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu ve benzer birçok durumdan dolayı yapılacak iletişiminin tamamen stratejik bir alt yapı taşıması ve sistematik olarak ele alınması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Konuya sözü edilen bakış açısıyla yaklaşıldığında; etkin bir iletişim geliştirmek için sekiz aşamadan bahsedilebilecektir:

  1. Hedef kitlenin belirlenmesi
  2. Amaçların tespiti
  3. Mesajın oluşturulması
  4. İletişim kanalının seçimi
  5. İletişim bütçesinin oluşturulması
  6. Uygun tutundurma karmasının belirlenmesi
  7. Tutundurma eylemlerinin sonuçlarının saptanması
  8. Bütünleşik pazarlama iletişim sürecinin yönetimi